[1]
D. Nafila, M. Mintohari, and A. Sofiya, “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Pendekatan Realistic Mathematic Education Materi Pecahan Kelas II-A SDN Manukan Kulon Surabaya”, joe, vol. 6, no. 1, pp. 564-570, May 2023.