Suwatni, Suwatni. 2022. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Muatan Bahasa Indonesia Pada Tema Benda Di Sekitarku Melalui Model Pembelajaran Course Review Horay Di Kelas III SD Negeri 94/X Lagan Ulu Tahun Pelajaran 2022/2023”. Journal on Education 5 (1), 300-312. https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.597.