Ariani, Erma. 2022. “Upaya Peningkatan Keprofesionalan Guru Kelas Tinggi Dalam Menyusun Diktat Pelajaran Melalui Bimbingan Kelompok Di SD Negeri 07 Mancuang Semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2021/2022”. Journal on Education 4 (4), 1068-78. https://doi.org/10.31004/joe.v4i4.521.