(1)
Suwatni, S. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Muatan Bahasa Indonesia Pada Tema Benda Di Sekitarku Melalui Model Pembelajaran Course Review Horay Di Kelas III SD Negeri 94/X Lagan Ulu Tahun Pelajaran 2022/2023. joe 2022, 5, 300-312.