Noorisa, A., E. Ismaya, and M. Roysa. “Penerapan Model Make A Match Berbantuan Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. Journal on Education, Vol. 2, no. 4, Aug. 2020, pp. 331-42, doi:10.31004/joe.v2i4.327.