NOORISA, A.; ISMAYA, E.; ROYSA, M. Penerapan Model Make A Match Berbantuan Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Journal on Education, v. 2, n. 4, p. 331-342, 20 ago. 2020.